Jeu De Données

From Gelong Unnala Lalan, part of the long Gelong Maro maro ritual, Torea, 1993.

Public

Extrait de « Chant de la Rencontre » (Gelong Unnala Lalan), rituel maro, Torea, 1993. (French)

Cuplikan “Lagu Pertemuan” (gelong maro, gelong unnala lalan), ritus Maro, Torea, 1993. (Indonesian)