[B.1.3.2.6] MAKKASIWIAN/PA'TENDENG (BUGIS)., [B.1.3.2.6] MAKKASIWIAN/PA’TENDENG (BUGIS) (Indonesian), [B.1.3.2.6] MAKKASIWIAN/PA'TENDENG (BUGIS) (French)

Public