[B.1.1.1.17.2] Day 2: the body is taken down from the house., [B.1.1.1.17.2] Hari ke-2: Tubuh diturunkan dari rumah (Indonesian), [B.1.1.1.17.2] Jour 2 : descente du corps de la maison (French)

Public