Jeu De Données

Male solo, Tiroan, 1993.

Public

En solo masculin, Rituel catholique (ma'kurre sumanga'), Tiroan, 1993. (French)

Dalam bentuk solo lelaki di Tiroan, Bittuang, 1993. (Indonesian)