Jeu De Données

Dying buffalo.

Public

Buffle agonisant. (French)

Kerbau yang sedang sekarat. (Indonesian)