Jeu De Données

Buffalo hide.

Public

Peau de buffle. (French)

Kulit kerbau. (Indonesian)