Jeu De Données

From retteng, sung by Barto at Buntao', 1993.

Public

Extrait de retteng, chanté par Barto à Buntao' en 1993. (French)

Cuplikan retteng, yang dinyanyikan oleh Barto di Buntao’ pada tahun 1993. (Indonesian)