Jeu De Données

The widow, Ne' Tumbang, in the house, 2000.

Public

La veuve, Ne' Tumbang, dans la maison, 2000. (French)

Janda, Ne’ Tumbang, dalam rumah, 2000. (Indonesian)